onsdag 30 mars 2016

Föreningens stadgar

Här följer föreningens stadgar som de antogs 20 mars 2016:

"Svensk-ryska vänskapsföreningens stadgar:
§1 Syfte
1.1 Föreningens namn är Svensk-ryska vänskapsföreningen, vilket förkortas SRV.
1.2 Svensk-ryska vänskapsföreningen har till syfte att genom folkbildande och kulturell verksamhet och övriga aktiviteter verka för goda relationer på alla nivåer mellan Sverige och Ryska federationen liksom för att stärka vänskapen mellan de svenska och ryska grannfolken.
Detta tjänar samtidigt syftet att stärka freden som rått mellan våra länder i över 200 år och värna fortsatt fredliga relationer.

§2 Status
2.1 Föreningen är partipolitiskt och konfessionellt obunden och tar inte ställning i frågor som inte direkt rör föreningens syfte.

§3 Medlemskap
3.1 Var och en som stödjer Svensk-ryska vänskapsföreningens syfte enligt §1 kan bli medlem. Medlem är den som erlägger medlemsavgift.
3.2 Organisation som stödjer SRV:s syfte enligt §1 kan lösa medlemskap genom att betala en särskild medlemsavgift och utse namngiven person som representant.
3.3 Föreningsstyrelsen kan efter samråd med berörd lokalkommitté där sådan finns utesluta medlem som motverkar SRV:s syfte enligt §1 och §2. Föreningsstyrelsen kan upplösa lokalkommitté vars verksamhet är oförenlig med SRV:s syfte enligt §1 och §2.
3.4 Föreningsstyrelsens beslut om uteslutning eller upplösning ska fattas med två tredjedels (2/3) majoritet. Medlem som uteslutits, eller lokalkommitté som upplösts, har rätt att överklaga beslutet till nästkommande årsmöte. För årsmötets beslut i sådant fall gäller enkel majoritet.
§4 Årsmöte
4.1 Årsmötet, som är Svensk-ryska vänskapsföreningens högsta beslutande organ, ska normalt samlas varje år senast den 30 april. Tid och plats bestämmer föreningsstyrelsen.
4.2 Kallelse ska sändas till medlemmarna med epost senast åtta veckor före årsmötet. Medlem svarar för att föreningsstyrelsen har aktuell epostadress. Senast fyra veckor före årsmötet ska följande handlingar sändas till delegaterna och lokalkommittéerna:
- Dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Årsredovisning
- Revisorernas berättelse
- Motioner med föreningsstyrelsens yttrande
- Föreningsstyrelsens förslag
- Valberedningens förslag
4.3 Medlem, liksom lokalkommitté, har rätt att lämna motion till årsmötet. Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
4.4 Extra årsmöte hålls när minst en tredjedel av lokalkommittéerna eller minst en tiondel av SRV:s medlemmar begär det. Föreningsstyrelsen kan med enkel majoritet på eget initiativ kalla till extra årsmöte. Även organisationens revisorer kan kalla till extra årsmöte om de starkt överväger att inte rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlemmarna kallas senast två veckor efter att extra årsmöte har begärts och senast fyra veckor före mötet. Lokalkommittéerna väljer delegater som till ordinarie årsmöte (§4.5) på extra medlemsmöte som kallas till två veckor i förväg.
Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.
Dagordning och övriga handlingar sänds till lokalkommittéerna och delegaterna senast två veckor före årsmötet. Justerat protokoll ska sändas till lokalkommittéer och delegater senast fyra veckor efter mötet.
4.5 Rösträtt på årsmötet har valda delegater från lokalkommittéer samt enskilda medlemmar i kommuner utan lokalkommittéer. Lokalkommitté har rätt att välja en eller flera delegater till årsmötet som förfogar över lika många röster som närvarande medlemmar vid lokalkommitténs årsmöte.
Varje medlem i kommun utan lokalkommitté liksom varje vald delegat har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Varje medlem har närvarorätt.
4.6 Varje medlem kan väljas till ledamot i föreningsstyrelsen eller annan förtroendepost.
4.7 Årsmöte leds av personer som årsmötet väljer. Röstning sker öppet i alla ärenden om inte sluten omröstning begärs. Alla ärenden där inte annat särskilt stadgas avgörs med enkel majoritet. Valsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. Vid lika röstetal gäller det förslag som stöds av årsmötesordföranden. Vid val och om ordföranden inte är röstberättigad avgör vid lika röstetal lotten. För att bli vald måste den nominerade erhålla minst hälften av de berättigade rösterna.
Vid årsmötet förs protokoll som justeras av ordföranden och två personer som årsmötet väljer. Justerat protokoll ska sändas till lokalkommittéerna och delegaterna senast fyra veckor efter årsmötet.
4.8 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav ordföranden väljs särskilt. Den förbereder årsmötets stadgeenliga val med undantag av val till valberedningen.
Vid årsmötet ska valberedningen lämna förslag på ledamöter, föreningsrevisorer och deras suppleanter. Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen.
Nomineringstiden upphör vid den tidpunkt pågående årsmöte beslutar.
4.9 Årsmötets dagordning:
1. Upprättande av röstlängd
2. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden justerar årsmötets protokoll
5. Behandling av föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas berättelser
6. Fastställande av resultat- och balansräkningar
7. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för verksamhetsåret
8. Behandling av motioner
9. Behandling av föreningsstyrelsens förslag
10. Fastställande av medlemsavgift och dennas fördelning mellan lokalkommittéerna och SRV
11. Val av styrelse för ett år.
12. Val av ordförande för ett år.
13. Val av kassör för ett år.
14. Val av två föreningsrevisorer.
15. Val av valberedningens ordförande samt två övriga ledamöter.
§5 Föreningsstyrelse och arbetsutskott
Ordföranden bestämmer tid och plats för sammanträde. Kallelse och föredragningslista med beslutsunderlag ska sändas senast en vecka före sammanträdet.
Föreningsstyrelsen är beslutsför när en majoritet av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som föreningsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om eller vid lika röstetal den mening som ordföranden stöder.
Föreningsstyrelsen är SRV:s högsta beslutande organ mellan årsmötena och ska
a) verkställa årsmötets beslut
b) fastställa budget och verksamhetsplan
c) besluta vilka som tecknar föreningens firma
§6 Revision
6.1 Svensk-ryska vänskapsföreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
6.2 Föreningsstyrelsens förvaltning ska granskas av två av årsmötet valda föreningsrevisorer.
6.3 Revisorer ska avge revisionsberättelse, som med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet tillställs årsmötet.
6.4 Revisorerna ska underrättas om föreningsstyrelsens sammanträden och vid årsmötet ska revisor föredra revisionsberättelserna.
SRV:s årsredovisning ska ställas till revisorernas förfogande senast fem veckor före ordinarie årsmöte.
Revisorerna har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla SRV:s handlingar.
6.5 Vid årsmöte och extra årsmöte har revisor närvaro- och yttranderätt.
§7 Lokalkommitté
7.1 Lokalkommittés årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Lokalkommitténs styrelse ska kalla medlemmarna inom sitt område till lokalkommitténs årsmöte minst två veckor i förväg.
Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Medlem har rätt att lämna in motion till eller på årsmötet.
Rösträtt har lokalkommitténs alla medlemmar. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisor.
7.2 Årsmötets ska
a) behandla och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning;
b) behandla revisorns berättelse
c) behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse;
d) fastställa verksamhetsplan och budget
e) behandla motioner och styrelsens förslag
f) välja styrelse, revisorer, valberedning.
g) välja delegater till SRV:s årsmöte.
Efter lokalkommitténs årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas SRV.
Lokalkommitté som inte genomfört årsmöte betraktas som vilande.
7.3 Lokalkommitté kan upplösas efter beslut av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vid ordinarie årsmöte eller av föreningsstyrelsen om kommittén varit vilande ett år.
Om lokalkommitté upplöses tillfaller dess tillgångar SRV. Föreningsstyrelsen avgör vilken lokalkommitté kvarvarande medlemmar ska tillhöra i fortsättningen.
§8 Stadgeändringar och Svensk-ryska vänskapsföreningens upplösning
För ändring av stadgan inklusive nedläggning av föreningen krävs två tredjedels majoritet eller enkel majoritet på två årsmöten."


--
stefan lindgren <lindgren.s@bredband.net>.-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2016.0.7497 / Virus Database: 4545/11917 - Release Date: 03/30/16

Inga kommentarer: