lördag 14 oktober 2023

Johs. Andenës skrev i SvD 26 januari om det svenska Mein Kampfförbudet, som han inte kunde acceptera:

 


Från Erik Göthe på Svenska och Ryska.

Läs den nedan

Den norske professorn


Johs. Andenës skrev i SvD 26 januari om det svenska Mein Kampfförbudet, som han inte kunde acceptera:


Selv om saken formelt gjelder krenkelse av opphavsrett, betyr den i realiteten en begrensning i trykkefriheten. "Mein Kampf" er en viktig nykkel till forståelsen av Tysklands, og dermed Europas, historie i dette århundre. Det virker paradoksalt at opphavsretten, som er anerkjent for å vareta forfatterens personlige og oekonomiske interesser, ved hjelp av en beslutning av offentlig myndighet om konfiskasjon skal kunne brukes til å trekke et slör over en viktig del av samtidshistorien.


Utfallet av saken vill bli mött med interesse også utenfor Sveriges grenser, avslutar Andenaes sin artike.


Mein Kampfmålet ska enligt beslut i svenska HD tas upp till förnyad prövning där.Professor Andenës är synnerligen väl bekant och respekterad som rättslärd bland medelÜlders och äldre jurister i hela Norden. Han deltog frÜn 1945 i den rättsliga uppgörelsen med quislingarna efter Hitlertysklands ockupation, frÜn 1946 som ledamot av Höyesterett. I boken "Det vanskelige oppgjöret" (Oslo 1980) förklarar han hur Norges efterkrigsregering gick till rätta med och hur ett folk kan förbereda sig mot landsförräderi utan att offra ett fritt och rättssäkert samhälle.l, Artikeln trycktes även i FiBjuristernas Tidskrift för Folkets Rättigheter


Erik GötheНорвежский профессор


Йохс Анденеш написал 26 января в SvD о шведском деле Mein Kampfförbudet, с которым он не может согласиться:


Хотя формально речь идет о нарушении авторских прав, в действительности это означает ограничение свободы прессы. "Майн кампф" - важный ключ к пониманию истории Германии, а значит, и Европы в этом столетии. Представляется парадоксальным, что авторское право, признанное защищать личные и экономические интересы автора, может быть использовано для того, чтобы завесить важную часть современной истории с помощью решения государственных органов о конфискации.


Исход этого дела будет с интересом воспринят и за пределами Швеции, заключает Анденаес свою статью.


Согласно решению Верховного суда Швеции, дело "Майн Кампф" будет рассмотрено там заново.

Профессор Анденеш очень известен и уважаем как ученый-юрист среди юристов среднего и старшего возраста во всех скандинавских странах. С 1945 г. он участвовал в правовом урегулировании с квислингами после оккупации гитлеровской Германии, с 1946 г. - в качестве члена Верховного суда. В своей книге "Det vanskelige oppgjöret" (Oslo 1980) он объясняет, как послевоенное правительство Норвегии справлялось с изменой и как народ может подготовиться к ней, не жертвуя свободным и законным обществом. Статья также была опубликована в журнале FiBjuristernas Tidskrift för Folkets Rättigheter.


Эрик Гете

Inga kommentarer: