lördag 14 oktober 2023

Den svenska tryckfrihetstraditionen

 
Här kommer en artikel från Erik Göthe om just den svenska tryckfriheten på Svenska och Ryska


Läs den nedan.

Den svenska tryckfrihetstraditionen Skrivet (antagligen direkt på engelska) 1988 för Sovjetunionen och sedan till 2:a internationella konferensen om mänskliga rättigheter VilniusLeningrad 1990. 1-4th, där anförandet dock inte passade. Publicerat senare på ryska senare det året i en tidning i Jekaterinenburg. Översatt från engelskan 2016 EG ”Jag har här ej heller befattat mig med vad ont ämbetsmän gjort eller vilja göra, utan endast vad ont de i anledning av lagarna kunna göra om de vilja. Och på sådant sätt böra ingalunda ett fritt folks lagar vara beskaffade.” Med dessa ord avslutade Anders Nordencrantz, en av den svenska Tryckfrihetsförordningens fäder, sin förklaring av den avgörande lagtekniska sidan av Sverige första lag till skydd för tryckfriheten. Jag tror att man borde betrakta lagstiftning på detta känsliga område så som Nordencrantz gjorde... eller som Bertold Brecht sade: - Kontrollera räkningen för det är du som ska betala den. År 1766 antogs denna unika lagstiftning av den svenska riksdagen, ett kvartssekel innan de franska revolutionärernas proklamerade pressfrihet. Den svenska tryckfrihetstraditionen, med regler i lag som detaljerat anger vad som kännetecknar tryckfriheten, är av internationellt intresse. Detta eftersom pressfriheten i de flesta länder, även där pressfriheten är etablerad som rättslig praxis, ganska ofta är vagt grundad i lagstiftningen. Detta skapar ju svårigheter för medborgarna att upprätthålla friheten när den verkligen behövs. 1766 års tryckfrihetsförordning var sant demokratisk, fastän Sverige vid den tiden var ett efterblivet, fattigt, ekonomiskt och nationellt konkursmässigt kungarike, utan allmän rösträtt och utan väsentliga friheter för vanliga människor. Landet styrdes genom ettdera av två politiska partier av bördsartistokrater, ”hattarna” och ”mössorna”, partier som grundats och finansierats av Frankrike respektive Ryssland. Detta tycks förvånande. Men om man ser närmare på de historiska detaljerna i 1760-talets Sverige, kan man urskilja en mer folklig, antiaristokratisk opposition inom bägge de politiska partierna, en opposition uppbackad både av medlemmar av den uppåtstigande handelsbourgeoisin och av lägre officerer och tjänstemän och folkets breda massor. Denna invecklade politiska situation tillsammans med storpolitiska konspirationer från utländska makter (Tsarryssland och Storbritannien), ledde till slut fram till att systemet med sekretess och censur i statens affärer avskaffades. Den nya ”Tryckfrihetsförordningen”, som den fick heta bokstavligt översatt eftersom alla trycksaker inbegreps i lagskyddet, fick ställning av författning: ändringar skulle kunna göras endast med två identiska beslut i riksdagen, med val emellan. Den nya friheten togs omedelbart i bruk. Under 1760-talet kom en flod av av pamfletter som avhandlade angelägna ekonomiska och politiska frågor och - för det mesta - tämligen lättsinniga ämnen. ”Tryckfrihetens lymmelår” har detta årtioende kallats. De som var för den nya friheten uppfattade den mer som ett beslut att avskaffa censuren och de hemliga riksdagsprotokollen. Och från lymmelsynpunkt var tryckfriheten en absolut, obegränsad frihet. Detta var under omständigheterna förståeligt, fastän teoretiskt orimligt och, som det rätt snart visade sig, ödesdigert för friheten själv. Emellertid var censurens avskaffande endast det första och mindre betydelsefulla steget. Censuren hade hur som haver redan blivit hjälplös och otymplig. Sveriges siste censor, Niklas von Oelreich, var en politisk vindflöjel som så småningom ställde till förargelse för myndigheterna genom att öppet driva gäck med systemet och släppa igenom smädeskrifter med humoristiska motiveringar eller för mutor. Som visas av Sveriges historia var det avgörande för att tryckfriheten skulle överleva varken att censuren avskaffades eller att ”absolut frihet” skulle råda. I stället var det en framgångsrik kamp för en mer exakt definition i lagstiftningen av en tryckfrihet under rimligt ansvar. Denna grundäggande definition formulerades år 1809 efter åren av gustaviansk politisk reaktion: om än den Stora franska revolutionen formellt till slut besegrades, bidrog den till att skapa de politiska grundvalarna för det nya samhället, i Sverige liksom i övriga Västeuropa. 1809 års tryckfrihetsdefinition är fortfarande portalparagraf i den nuvarande tryckfrihetsförordningen från 1949: ”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.” Denna grundläggande definition av tryckfriheten innehåller flera viktiga element: Den omfattar alla medborgare, oavsett politisk åsikt, och den utesluter ingripande mot skriften före publiceringen. Detta är inte endast frånvaro av censur. Det är en konkret garanti för att en bok eller en tidning måste vara utgiven innan myndigheterna vidtar några åtgärder. Åtal kan äga rum, men bara för brott som står särskilt beskrivna i själva tryckfrihetsförordningen. För en bok kan endast författaren åtalas och för periodiska skrifter endast den person som är formellt ansvarig. Författaren av en bok som är känd endast under pseudonym får inte efterfrågas (i sådant fall är utgivaren ansvarig). Vem som lämnat uppgifter eller uttalat sig till författaren eller till utgivaren är det inte tillåtet för myndigheterna att efterforska eller efterfråga ens om vad som lämnades var hemligt, inte ens i domstol. Kort sagt ska myndigheterna hålla händerna borta från utgivarens redaktion. I sin kamp mot brottsligheten på detta särskilda område, det tryckta ordet, ska polisen vänta med korslagda armar tills brottet har fullbordats. Ingen ursäkt bör godtas för en förhandskontroll av vad som ska tryckas och principen kan inte tåla några undantag utan att förlora i förståelse bland människor och på så sätt skadas och förloras. Brotten genom tryckt skrift förtecknas i ett särskilt kapitel i tryckfrihetsförordningen. Varje åtalat uttryck ska bedömas separat av en jury utsedd bland ansedda medborgare. Om uttrycket frias av juryn, får domaren inte fälla det, men om juryn fäller kan domaren ändå fria. Straffet måste givetvis stå i rimlig proportion till brottet om tryckfriheten ska bli mer än illusorisk. ”En snattare bör intet straffas som rebell”, sade Nordencrantz i riksdagen 1765. Lagreglerna har inte alltid stämt överens med hans ord. De styrande i Sverige har också vid olika tillfällen infört eller försökt att införa ändringar som undergräver den huvudsakliga tanken med tryckfrihet och till och med försökt att formellt omdefiniera tryckfriheten. Så var exempelvis fallet i början av 1800-talet under tryck från dåtidens fäste för den politiska reaktionen, Tsarryssland. Så var även fallet under första häften av andra världskriget, då Hitlertysklands krav på ”total neutralitet” alltför villigt tillgodosågs av Sveriges regering och riksdag. Det innebar trnsportförbud för antifascistisk press och förberedelse av lagstiftning för censur. Inte heller i dag är grunddefinitionen av den svenska tryckfriheten oomtvistad. För endast 15 år sedan anhölls en journalist, en författare och en statstjänsteman - utan att vara ansvariga enligt definitionen - och sändes i fängelse med anledning av publicerat material. De hade avslöjat att det fanns en hemlig underrättelseorganisation stödd av regeringen som riksdagen inte kände till och vars tjänstemän även begick en del allvarliga brott. Ny lagstiftning ägde sedan rum som skapade en del dunkla luckor i dagens laggarantier. Tryckfriheten kan inte upprätthållas utan en vaksam allmän opinion bland det vanliga folket. Det är den allmänna erfarenheten av svensk historia på detta område. Riktig tryckfrihet är rätten att kritisera myndigheter och ämbetsmän i staten är inte i någon typ av samhälle glada åt att bli kritiserade. Av det enkla skälet är det klokt att utgå ifrån att de ständigt är frestade att undergräva tryckfriheten. En bra lag om tryckfrihet bör vara skriven i enlighet med detta, med klara principer som förstås av alla. Man måste hålla i minnet att en sådan lag är och förblir en konstlad produkt som faller sönder om man överlämnar den till makthavare. Som jag ser saken, är skapande av allmän opinion genom tryckta skrifter inte föråldrat, trots nya kraftfulla massmedier. Att trycka sitt eget material blir allt billigare och enklare med modern teknik och kan bli var mans egendom, något som att tala i TV aldrig kan bli. När väl tryckfriheten är garanterad, kan alla de andra fri- och rättigheterna lätt försvaras och återvinnas. Jag tar det som ett ironiskt löfte av historien att de lagliga förutsättningarna för pressfriheten i Sovjetunionen och Östeuropa nu står under diskussion i en utsträckning som vore nyttigt även för friheten i Väst.

RYSKA

 Шведская традиция свободы печати Написано (вероятно, непосредственно на английском языке) в 1988 г. для Советского Союза, а затем для 2-й Международной конференции по правам человека Вильнюс - Ленинград 1990 г. 1-4, где речь не поместилась. Опубликована на русском языке позднее в том же году в одной из екатеринбургских газет. Перевод с английского в 2016 г. EC "Я также не касался здесь того, какое зло совершили или совершат чиновники, а только того, какое зло они могут совершить в связи с законами, если захотят. А это не то, как следует характеризовать законы свободного народа". Этими словами Андерс Норденкранц, один из создателей шведского закона о свободе прессы, завершил свое объяснение важнейших юридических тонкостей первого шведского закона о защите свободы прессы. Я думаю, что на законодательство в этой деликатной области следует смотреть так, как это делал Норденкранц... или как говорил Бертольд Брехт: "Проверьте счет, потому что именно вам придется его оплачивать". Этот уникальный закон был принят шведским парламентом в 1766 году, за четверть века до того, как французские революционеры провозгласили свободу печати. Шведская традиция свободы прессы с законодательными нормами, детально определяющими ее характер, представляет международный интерес. Это связано с тем, что в большинстве стран, даже там, где свобода прессы закреплена в качестве юридической практики, она зачастую имеет расплывчатую законодательную основу. Это затрудняет гражданам сохранение свободы в тех случаях, когда она действительно необходима. Закон о свободе печати 1766 года был действительно демократическим, хотя в то время Швеция представляла собой отсталое, бедное, экономически и национально несостоятельное королевство, не имевшее всеобщего избирательного права и основных свобод для простых людей. Страна управлялась одной из двух политических партий буржуазных аристократов - "Шляпы" и "Шапки", основанных и финансируемых Францией и Россией соответственно. Это кажется удивительным. Однако при более внимательном рассмотрении исторических деталей Швеции 1760-х годов можно обнаружить внутри обеих политических партий более массовую, антиаристократическую оппозицию, поддерживаемую как представителями поднимающейся купеческой буржуазии, так и низшими офицерами и чиновниками, а также широкими народными массами. Эта сложная политическая ситуация, а также грандиозные политические заговоры иностранных держав (царской России и Великобритании) привели в конечном итоге к отмене системы секретности и цензуры в государственных делах. Новый "Декрет о свободе печати", как его буквально называли, поскольку под его правовую защиту попала вся печатная продукция, получил статус конституции: изменения в него могли быть внесены только двумя одинаковыми решениями парламента, а между ними проводились выборы. Эта новая свобода была немедленно реализована на практике. В 1760- х гг. появился целый поток памфлетов, посвященных как насущным экономическим и политическим вопросам, так и - по большей части - довольно легкомысленным темам. "Это десятилетие называют "десятилетием свободы печати". Сторонники новой свободы воспринимали ее скорее как решение об отмене цензуры и секретных парламентских отчетов. А с точки зрения клеветы, свобода печати была абсолютной, неограниченной свободой. Это было понятно в сложившихся обстоятельствах, хотя теоретически необоснованно и, как вскоре выяснилось, гибельно для самой свободы. Однако отмена цензуры была лишь первым и менее значимым шагом. В любом случае цензура уже стала беспомощной и громоздкой. Последний цензор Швеции Никлас фон Оэльрайх был политическим разоблачителем, который в конце концов разозлил власти, открыто высмеивая систему и принимая клеветнические законы из шутливых побуждений или за взятки. Как показывает шведская история, ключом к выживанию свободы прессы была не отмена цензуры и не "абсолютная свобода". Напротив, это была успешная борьба за более точное юридическое определение разумно ответственной свободы прессы. Это основополагающее определение было сформулировано в 1809 г., в годы густавианской политической реакции: хотя Великая французская революция в итоге формально потерпела поражение, она помогла создать политические основы нового общества как в Швеции, так и во всей Западной Европе. Определение свободы печати, данное в 1809 г., до сих пор является ключевым пунктом действующего Закона о свободе печати 1949 г.: "Под свободой печати понимается право каждого шведского гражданина публиковать сочинения без каких-либо предварительных препятствий со стороны властей или других общественных органов, подвергаться преследованию за их содержание только в законном суде и не подвергаться за них наказанию, если только их содержание не противоречит ясному закону, данному для сохранения общественного спокойствия, а также для поддержания общественного просвещения". Это базовое определение свободы печати содержит несколько важных элементов: Оно распространяется на всех граждан, независимо от политических убеждений, и исключает вмешательство в текст до его публикации. Это не просто отсутствие цензуры. Это конкретная гарантия того, что книга или газета должна быть опубликована до того, как власти предпримут какие-либо действия. Преследование может иметь место, но только за правонарушения, специально оговоренные в самом Законе о свободе печати. В случае с книгой к ответственности может быть привлечен только автор, а в случае с периодическими изданиями - только лицо, несущее официальную ответственность. Автор книги, известный только под псевдонимом, не может быть привлечен к ответственности (в этом случае ответственность несет издатель). Что касается того, кто предоставил информацию или сделал заявления автору или издателю, то власти не имеют права проводить расследование или дознание, даже если предоставленная информация была секретной, даже в суде. Короче говоря, власти должны держать руки подальше от редакции издательства. В борьбе с преступностью в этой специфической сфере - печатном слове - милиция должна ждать со скрещенными руками, пока преступление не будет доведено до конца. Не должно приниматься никаких оправданий для предварительного контроля за тем, что будет напечатано, и принцип не терпит никаких исключений, чтобы не потерять взаимопонимание между людьми, а значит, и ущерб, и потери. Преступления, связанные с использованием печатной продукции, перечислены в отдельной главе Закона о свободе печати. Каждое обвиняемое выражение должно рассматриваться отдельно судом присяжных, состоящим из авторитетных граждан. Если присяжные выносят оправдательный приговор, то судья может не выносить обвинительного приговора, а если присяжные выносят обвинительный приговор, то судья все равно может оправдать. Разумеется, наказание должно быть соразмерно преступлению, если мы хотим, чтобы свобода прессы была не только иллюзорной. "Воришка в магазине не должен быть наказан как мятежник", - заявил Норденкранц в Риксдаге в 1765 году. Закон не всегда соответствовал его словам. Правители Швеции также неоднократно вносили или пытались внести изменения, подрывающие основную идею свободы прессы, и даже пытались формально пересмотреть ее определение. Так было, например, в начале XIX века под давлением оплота политической реакции - царской России. Так было и в первой половине Второй мировой войны, когда требование Гитлера о "полном нейтралитете" было слишком охотно принято шведским правительством и парламентом. Это означало запрет антифашистской прессы и подготовку законодательства о цензуре. Даже сегодня базовое определение шведской свободы прессы не является бесспорным. Всего 15 лет назад журналист, писатель и государственный служащий были арестованы - без привлечения к ответственности в соответствии с определением - и отправлены в тюрьму из-за опубликованных материалов. Они раскрыли существование поддерживаемой правительством секретной разведывательной организации, о которой не знал парламент и сотрудники которой также совершили ряд серьезных преступлений. Затем были приняты новые законы, которые создали некоторые непонятные пробелы в сегодняшних правовых гарантиях. Свобода прессы не может быть обеспечена без бдительного общественного мнения среди простых людей. Таков общий опыт шведской истории в этой области. Настоящая свобода прессы - это право критиковать власть, а государственные чиновники ни в одном обществе не рады критике. По этой простой причине разумно предположить, что они постоянно испытывают искушение подорвать свободу прессы. Хороший закон о свободе прессы должен быть написан соответствующим образом, с четкими принципами, понятными всем. При этом необходимо учитывать, что такой закон был и остается искусственным продуктом, который рассыпается, если его отдать в руки власть имущих. Как мне кажется, формирование общественного мнения с помощью печатных материалов не устарело, несмотря на появление новых мощных средств массовой информации. Печатать собственные материалы при современных технологиях становится все дешевле и проще, и они могут стать достоянием каждого, чего никогда не сможет сделать выступление по телевидению. Когда свобода печати будет гарантирована, все остальные права и свободы можно будет легко отстоять и вернуть. Я воспринимаю как ироничное обещание истории то, что правовые условия свободы прессы в Советском Союзе и Восточной Европе сейчас обсуждаются в той степени, которая была бы полезна для свободы и на Западе

Inga kommentarer: